เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 75,063 คน เผยเงื่อนไขรับทีเดียว 15,000

เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 75,063 คน เผยเงื่อนไขรับทีเดียว 15,000

เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 75,063 คน เผยเงื่อนไขรับทีเดียว 15,000 บาท ระบุยอดรอโอนเงินงวดที่ 2 ถึง 7,103,721 ราย

 

 

วันที่ 3 มิ.ย. ข่าววันนี้ รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่า ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนโอนเงินงวดที่ 2 ให้เกษตรกรที่ได้รับเงินงวดแรกไปแล้ว 7,103,721 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป

ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ รับเงินเยียวยาในงวดแรกนั้น สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. สําหรับเกษตรกรที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จ จะได้รับเงินในคราวเดียวรวม 3 งวดคือ 15,000 บาท

นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดช่องทางให้เกษตรกรตอบแบบสอบถาม โดยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ได้ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th

 

 

การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พ.ค. รวมทั้งสิ้น 7,103,721 ราย จํานวนเงิน 35,518.605 ล้านบาท โดยวันที่ 1-2 มิ.ย. ไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์และการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ การตรวจสอบสิทธิ์ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.thได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.เป็นต้นไป

การอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์หน่วยงานต้นสังกัด 19 พ.ค.-2 มิ.ย. รวมทั้งสิ้น 75,063 ราย จํานวน 75,768 เรื่อง จําแนกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 68,174 เรื่อง กรมปศุสัตว์ 5,107 เรื่อง กรมประมง 785 เรื่อง การยางแห่งประเทศไทย 1,610 เรื่อง

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 81 เรื่อง กรมหม่อนไหม 7 เรื่อง และกรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 4 เรื่อง โดยผลการดําเนินงาน หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 9,173 เรื่อง อยู่ระหว่างการ พิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 64,723 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,872 เรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าววันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipostnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *